EN    SK     
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 15          +421 2 5949 4753          info@arvd.gov.sk
             EN    SK

Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

Logo-MSOffice-male-prerobene

         Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ako aj Belehradským dohovorom a odporúčaniami Dunajskej komisie. Vodná cesta Dunaj ako […]


Projekt DANTE – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

DANTE

Projekt DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych bariér v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokoch ako na spoločnú iniciatívu súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto bariéry. Projektoví partneri vypracujú súbor osvedčených postupov, a tiež pokyny pre efektívnu administratívu aktivít v oblasti VVD v súvislosti s […]


Danube SKILLS – “Kick-off meeting”

interreg_danube_skills_icon

Konzorcium Danube SKILLS Vám s potešením oznamuje, že dňa 21. Februára 2017 v Bukurešti, hotel Capital Plaza, sa bude konať oficiálne otvorenie projektu. Projekt vedený Rumunským námorným výcvikovým centrom (CERONAV – Romanian Maritime Training Centre), ktorý združuje celkovo 22 partnerov a pridružených strategických partnerov z 8 krajín spadajúcich do povodia Dunaja ako aj krajín nachádzajúcich sa mimo dunajského regiónu […]


Projekt Danube SKILLS

interreg_danube_skills_icon

Za nedostatočné využitie obrovského potenciálu hlavnej vodnej cesty v regióne juhovýchodnej Európy je okrem iného zodpovedný roztrieštený právny systém riadiaci zručnosti a kvalifikáciu v sektore dunajskej plavby, vytváranie prekážok pri uznávaní kvalifikácie a mobilite pracovnej sily a nedostatok transparentnosti a znalostí v oblasti integrácie environmentálne priaznivej dunajskej plavby do dopravných riešení. Spomenuté nedostatky identifikované pre dunajskú plavbu čiastočne vysvetľujú obrovský rozdiel medzi […]


Vďaka fondom EÚ zmodernizujeme plavebné komory v Gabčíkove

TLAČOVÁ SPRÁVA:   Bratislava (8. novembra 2016) – Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia a bez prekážok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Zmluvu o finančnom príspevku vo výške viac ako 122 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) už podpísal minister […]


National User Forum of FAIRway Danube project

Bratislava, Wednesday 27th April 2016 – Today the first User forum of the Project FAIRway Danube was held at the premises of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic. Project FAIRway Danube (July 2015 – June 2020) will significantly increase the knowledge about shallow sections of the Danube; furthermore, rehabilitation […]


Užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

Bratislava – Streda, 27. Apríl 2016 – Dnes sa v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja konalo prvé užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube. Projekt FAIRway, počas svojho trvania (júl 2015 – jún 2020), výrazne zvýši poznatky o problematických miestach na vodnej ceste Dunaj a spracuje návrh úprav a opatrení na plavebnej dráhy tak, aby boli zabezpečené a stabilizované minimálne požadované […]


FAIRway Danube oficiálne zahájený

Brusel, utorok 9. februára 2016 – Dnes bola oficiálne zahájená iniciatíva FAIRway Danube v Bruseli. Od Júla 2015 do Júna 2020 – t.j. 5 rokov, bude tento projekt mapovať a poskytovať informácie o úzkych miestach Dunajskej vodnej cesty, čo bude premietnuté do optimálneho trasovania plavebnej dráhy a prijímaných rehabilitačných opatrení. V rámci FAIRway Danube úzko spolupracuje 6 európskych […]


FAIRway Danube – Národný “Kick-off” meeting

Národný kick-off meeting projektu FAIRway Danube, sa uskutočnil dňa 15. decembra 2015 o 10:00 v zasadačke č. 5 na 1. poschodí budovy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci tohto seminára, bol za širokej účasti odborníkov z oblasti vodnej dopravy, predstavený projekt FAIRway. Bližšie informácie sú dostupné v tlačovej správe.


Ďalšie projekty...