EN    SK     
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 15          +421 2 5949 4753          info@arvd.gov.sk
             EN    SK

Novinky ohľadom veľkého projektu “Inovácie a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo” sa hostia dozvedeli na Koordinačnom stretnutí v Bratislave

Nové informácie ohľadom prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ (ďalej aj „Inovácia a modernizácia PLK VDG“), prezentácia aktuálneho stavu aktivít či plnenie akčného komunikačného plánu – aj tieto témy rezonovali počas Koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v rámci odbornej konferencie k 25. výročiu Vodného diela Gabčíkovo dňa 24. 10. 2017 v […]


ARVD sa zúčastnila 29. Plavebných dní

Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa v dňoch 19.-21.9.2017 zúčastnila 29. Plavebných dní, ktoré sa konali v Patinciach pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenský plavebný kongres […]


1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 12. Júla 2017 sa v Bratislave, hotel Falkensteiner, konalo 1. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Zúčastnilo sa ho široké spektrum účastníkov – užívatelia vodných ciest, zástupcovia národných orgánov verejnej správy ako aj zástupca z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za […]


Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

       Modernizácia a inovácia plavebných komôr VD Gabčíkovo je spolufinancovaná Európskou Úniou – programom Spájame Európu.  Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného […]


Projekt DANTE – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

Projekt DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych bariér v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokoch ako na spoločnú iniciatívu súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto bariéry. Projektoví partneri vypracujú súbor osvedčených postupov, a tiež pokyny pre efektívnu administratívu aktivít v oblasti VVD v súvislosti s […]


Danube SKILLS – “Kick-off meeting”

Konzorcium Danube SKILLS Vám s potešením oznamuje, že dňa 21. Februára 2017 v Bukurešti, hotel Capital Plaza, sa bude konať oficiálne otvorenie projektu. Projekt vedený Rumunským námorným výcvikovým centrom (CERONAV – Romanian Maritime Training Centre), ktorý združuje celkovo 22 partnerov a pridružených strategických partnerov z 8 krajín spadajúcich do povodia Dunaja ako aj krajín nachádzajúcich sa mimo dunajského regiónu […]


Projekt Danube SKILLS

Za nedostatočné využitie obrovského potenciálu hlavnej vodnej cesty v regióne juhovýchodnej Európy je okrem iného zodpovedný roztrieštený právny systém riadiaci zručnosti a kvalifikáciu v sektore dunajskej plavby, vytváranie prekážok pri uznávaní kvalifikácie a mobilite pracovnej sily a nedostatok transparentnosti a znalostí v oblasti integrácie environmentálne priaznivej dunajskej plavby do dopravných riešení. Spomenuté nedostatky identifikované pre dunajskú plavbu čiastočne vysvetľujú obrovský rozdiel medzi […]


Vďaka fondom EÚ zmodernizujeme plavebné komory v Gabčíkove

TLAČOVÁ SPRÁVA:   Bratislava (8. novembra 2016) – Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia a bez prekážok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Zmluvu o finančnom príspevku vo výške viac ako 122 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) už podpísal minister […]


National User Forum of FAIRway Danube project

Bratislava, Wednesday 27th April 2016 – Today the first User forum of the Project FAIRway Danube was held at the premises of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic. Project FAIRway Danube (July 2015 – June 2020) will significantly increase the knowledge about shallow sections of the Danube; furthermore, rehabilitation […]


Ďalšie projekty...