EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Projekty

Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

Logo-MSOffice-male-prerobene  vv_logo  eu_logo  Snímka obrazovky 2017-03-15 o 19.47.21

 

Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), ako aj Belehradským dohovorom a odporúčaniami Dunajskej komisie. […]Projekt Dante – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

interreg_dante_icon

Projekt DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych bariér v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokoch ako na spoločnú iniciatívu súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto bariéry. Projektoví partneri vypracujú súbor osvedčených postupov, a tiež pokyny pre efektívnu administratívu aktivít v oblasti VVD v súvislosti s identifikovanými bariérami. […]Projekt Danube SKILLS

interreg_danube_skills_icon
Za nedostatočné využitie obrovského potenciálu hlavnej vodnej cesty v regióne juhovýchodnej Európy je okrem iného zodpovedný roztrieštený právny systém riadiaci zručnosti a kvalifikáciu v sektore dunajskej plavby, vytváranie prekážok pri uznávaní kvalifikácie a mobilite pracovnej sily a nedostatok transparentnosti a znalostí v oblasti integrácie environmentálne priaznivej dunajskej plavby do dopravných riešení. […]FAIRway Danube

 Screen Shot 2015-10-16 at 09.17.27

Ministri dopráv podunajských krajín odobrili 3. Decembra 2014 v Bruseli Hlavný plán údržby a obnovy plavebnej dráhy. Projekt „FAIRway Danube“ , financovaný zo zdrojov EÚ,  transponuje tento plán do reálnej akcie, prekladá prvé kroky a v rovnakom čase pripravuje úplné rozmiestnenie „Master plánu“ pozdĺž celého Dunaja a jeho splavných prítokov. Obsah projektu Moderné, spoľahlivé a harmonizované informácie o plytkých úsekoch, o vodných hladinách, predpoveď […]Projekt MreNa

 Screen Shot 2015-10-16 at 09.18.21logo-eu-erdf

Názov  projektu:    Štúdia uskutočniteľnosti „Rekreačná plavba po rieke Morava” (r.km 0,00 – r.km 69,30)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD) v spolupráci s Úradom dolnorakúskej krajinskej vlády, St. Pölten, Oddelením vodného hospodárstva realizovala, práve ukončený, projekt MreNa, ktorý bol financovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Predmetom projektu bolo spracovanie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti možností rekreačnej plavby po rieke Morava na rkm 0,000 až rkm 69,300, ktorá by podala reálne možnosti využitia rieky Morava pre „vodný turizmus“.