EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Informácie o dunajskej vodnej ceste

             

Informácie o dunajskej vodnej ceste


Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.  Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.

Všetky vodné cesty: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=ran_sprav

Dunaj: http://www.shmu.sk/sk/?page=111


SlovRIS

Riečne informačné služby (RIS) sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia premávky a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane prepojení s ostatnými druhmi dopravy. RIS sa nezameriavajú na vnútorné obchodné činnosti medzi jednou alebo viacerými zúčastnenými obchodnými spoločnosťami, avšak sú otvorené prepojeniu s obchodnými aktivitami.

http://www.slovris.sk

Prístavy a terminály:

http://www.slovris.sk/udaje-pre-plavbu/pristavy-a-terminaly/


Plavebné komory VD Gabčíkovo

  • Informácie o aktuálnej situácii na plavebných komorách VD Gabčíkovo na r.km 8,25 kanálu vodného diela Gabčíkovo:

http://www.slovris.sk/udaje-pre-plavbu/plavebne-komory/

 

  • Informácie o projekte Modernizácie plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo:

www.gabcikovolocks.eu

 

  • Stránka Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/index.php?page=plavebna-draha-a-plavba


Svet Dopravy

Online časopis aj o vodnej doprave:

http://www.svetdopravy.sk/category/vnutrozemska-vodna-doprava/

Článok o slovenských prístavoch a prekladiskách:

http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/