EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Dunajské prístavy

Dunajské prístavy


Informácie o viac ako 60 dunajských prístavoch.

www.danube-logistics.info/danube-ports


Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. má v predmete podnikania:

• zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

• zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

• prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

• vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

• vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

http://www.vpas.sk