EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

2. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 05. Marca 2018 sa v Bratislave, hotel Radisson Blu, konalo 2. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Stretnutie nadväzovalo na 1. pracovné stretnutie uskutočnené dňa 12.07.2017.

Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za zavádzanie a kontrolu administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave za účelom identifikovania administratívnych prekážok.

V rámci programu druhého pracovného stretnutia bol účastníkom predstavený projekt DANTE a jeho progres za 1 rok priebehu. Následne bola zosumarizovaná súčasná situácia v určení, vymedzení úloh a legislatívnej úprave činnosti pre oblasť vnútrozemskej plavby v krajine týkajúca sa tematických oblastí – Pohraničná polícia, daňové a colné úrady a Ďalšie príslušné orgány, ktoré vytvárajú prekážky. Tieto tematické oblasti boli identifikované pre potreby projektu. Každá z nich zlučuje súbor administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave, za ktorých zavádzanie a kontrolu zodpovedá príslušný národný orgán verejnej správy. Účastníkom bol taktiež predstavený elektronický nástroj na hlásenie administratívnych prekážok, vytvorený spoločnosťou Pro Danube International. Webovú stránku vyvinula spoločnosť pod svojou doménou: https://www.prodanube.eu/administrativebarriers/, s cieľom zabezpečiť hladký a predvídateľný spôsob logistických procesov na vodnej ceste Dunaj. Na záver stretnutia mali zúčastnení priestor vyjadriť sa k danej problematike, poukázať na nedostatky administratívnych procesov, postupov a vzájomne prediskutovať možné návrhy na zlepšenie aktuálneho stavu.