EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Novinky ohľadom veľkého projektu “Inovácie a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo” sa hostia dozvedeli na Koordinačnom stretnutí v Bratislave

Nové informácie ohľadom prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ (ďalej aj „Inovácia a modernizácia PLK VDG“), prezentácia aktuálneho stavu aktivít či plnenie akčného komunikačného plánu – aj tieto témy rezonovali počas Koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v rámci odbornej konferencie k 25. výročiu Vodného diela Gabčíkovo dňa 24. 10. 2017 v Bratislave.

Úvod koordinačného stretnutia upriamil pozornosť na súčasný stav plavebných komôr po 25 rokoch prevádzky a hlavné ciele projektu, ktorými sú predovšetkým zvýšenie kvality a bezpečnosti plavby, miery spoľahlivosti plavebných komôr, kapacity plavebnej prevádzky či inovácia riadiacich systémov.   

Technický riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Dušan Voleský účastníkom koordinačného mítingu priblížil aktuálny stav verejného obstarávania na stavebné práce projektu, ktorého výzva na predkladanie ponúk bola dňa 22. 5. 2017 zverejnená v Európskom vestníku verejného obstarávania a 23. 5. 2017 v slovenskom vestníku. Riaditeľ Voleský informoval, že podľa predpokladu bude verejné obstarávanie vyhodnotené začiatkom roka 2018. „Aktuálne sú v príprave súťažné podklady na technicko-stavebný dozor, s tým, že v blízkej dobe plánujeme vyhlásiť verejnú súťaž,“ povedal Dušan Voleský.  

Na stretnutí k projektu „Inovácia a modernizácia PLK VDG“, ktorý patrí k najväčším riečnym dopravným projektom svojho druhu v Európskej únii a ktorý je spolufinancovaný z fondov EÚ (Nástroj na prepájanie Európy CEF Transport), bol taktiež predstavený expertný kontrolný systém, ktorý bude slúžiť na kontrolu dodržiavania parametrov plavebnej dráhy a optimalizáciu prevádzky hydraulického systému plnenia a prázdnenia plavebných komôr, čo prispeje k zvýšeniu dopravnej kapacity. Verejné obstarávanie je naplánované na koniec novembra 2017.

Ďalšími bodmi programu koordinačného stretnutia boli aj informácie o aktuálne prebiehajúcom verejnom obstarávaní na realizáciu štúdie uskutočniteľnosti II. fázy projektu, ktorá sa týka vyčkávacích a odstavných miest pre plavidlá preplavujúce sa cez Vodné dielo Gabčíkovo.

Zástupca ARVD v krátkosti všetkých prítomných oboznámil o plnení jednotlivých aktivít Akčného komunikačného plánu a plánovaných postupoch pri napĺňaní ďalších krokov, ktoré pre ARVD z tohto dokumentu vznikajú.

 V rámci diskusie prebehla medzi zúčastnenými debata, v rámci ktorej sa implementačný partneri dohodli nafinalizácii harmonogramu prác, v rámci ktorého budú detailne popísané všetky potrebné aktivity s predpokladanými časovými horizontmi trvania pre oba implementačné subjekty.

Projekt „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ sa tešil záujmu zo strany odbornej verejnosti počas celej konferencie pri príležitosti 25. výročia prevádzky Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, v rámci ktorej sa Koordinačné stretnutie uskutočnilo.

V priebehu celodennej odbornej konferencie zároveň o projekte poskytovali hosťom podrobnosti zástupcovia Agentúry rozvoja vodnej dopravy v inštalovanom informačnom stánku. Okrem informácií boli v stánku účastníkom konferencie rozdávané reklamné predmety.

„Výhradnú zodpovednosť za túto publikáciu nesie autor. Európska únia nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sa v nej nachádzajú.“