EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Úvodné stretnutie k projektu „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“

V pondelok 11.12.2017 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu DaReM. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli SOREA Regia, v Kráľovskom údolí v Bratislave.

Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva Životného Prostredia, Ministerstva Dopravy a Výstavby, Vodohospodárskej výstavby š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Agentúry rozvoja vodnej dopravy, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Verejných prístavov, Dunajskej komisie, Via Donau, Dopravného úradu, Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Slovenskej ornitologickej spoločnosti, Štátnej ochrany prírody, Svetového fondu na ochranu prírody Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel GabčíkovoNagymaros.

Medzi čestnými hosťami boli štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla, generálny riaditeľ sekcie vodnej dopravy Ministerstva Dopravy a Výstavby Ing. Jozef Moravčík, generálny riaditeľ sekcie vôd Ministerstva Životného Prostredia Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby š.p. Ing Daniel Kvocera, Ing. Štefan Polhorský v zastúpení pána riaditeľa odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Ing. Jozefa Dúcza a riaditeľ Agentúry rozvoja vodnej dopravy Ing. Martin Boroš.

Stretnutie začalo príhovormi čestných hostí a nasledovalo krátkou prezentáciou Ing. Petra Vyžinkára z Agentúry rozvoja vodnej dopravy, ktorá sa týkala CEF projektov, ktoré sú z prvej a druhej výzvy na podávanie projektov v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF). ProjektyFairway Danube“ a „Inovácia a Modernizácia plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo riešia problémy na Dunaji.

Projekt DaReM je ďalším projektom, ktorý sa zaoberá riešením problémov na Dunaji na slovenskom úseku a to v úseku zdrže Hrušov. Projekt DaReM je z tretej výzvy v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Stretnutie pokračovalo ďalšou prezentáciou, ktorú predstavil pán Ing. Norbert Halmo zo Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., predstavil v nej pôsobenie Slovenského vodohospodárskeho podniku. Následne prezentoval pán Ing. Dušan Voleský z Vodohospodárskej výstavby prezentáciu o projekte DaReM. Predstavil v nej organizačnú štruktúru projektu a to prijímateľa projektu Ministerstvo dopravy a výstavby a implementačné subjekty: ARVD, VV š.p., SVP š.p. Ďalej prezentoval aktivity projektu, súčasný stav a hlavné ciele projektu.

Úvodné stretnutie bolo ukončené príhovorom pána riaditeľa z Agentúry rozvoja vodnej dopravy Ing. Martinom Borošom.