EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Delimitácia rozpočtovej organizácie Agentúry rozvoja vodnej dopravy

V súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 284/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, došlo s účinnosťou od 1. novembra 2018 k zrušeniu rozpočtovej organizácie Agentúra rozvoja vodnej dopravy, so sídlom Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava, IČO: 42 183 677 (ďalej len ARVD).

Vecne a finančne vymedzený majetok, spisová agenda, vrátane všetkých práv a povinností rozpočtovej organizácie ARVD špecifikovaných v delimitačnom protokole prechádza na rozpočtovú organizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO: 30 416 094. www.mindop.sk