EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

ARVD sa zúčastnila 29. Plavebných dní

Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa v dňoch 19.-21.9.2017 zúčastnila 29. Plavebných dní, ktoré sa konali v Patinciach pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenský plavebný kongres a České plavební a vodocestné sdružení, odborným garantom podujatia bol Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ Sekcie vôd, MŽP SR.

Účastníci konferencie sa vo svojich príspevkoch venovali predovšetkým týmto tematickým okruhom:

  1. Príprava, realizácia a prevádzka vnútrozemských vodných ciest a prístavov s dôrazom na bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu v stredoeurópskom priestore,
  2. aktuálne témy, výzvy a úzke miesta v oblasti rozvoja vnútrozemskej plavby,
  3. rekreačná a športová plavba ako súčasť regionálneho rozvoja.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy prispela do programu prezentáciou týkajúcou sa Rozvoja vodných ciest na Slovensku, v rámci ktorej predstavila všetky projekty, na ktorých implementácii sa momentálne podieľa.

V prípade záujmu si prezentáciu môžete stiahnuť tu:

ARVD_prezentácia_PD

Fotogaléria: