EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Informácie o možných trhoch pre logistiku Dunaja

Informácie o možných trhoch pre logistiku Dunaja


Analýza sektora automobilovej výroby

http://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-automotive-sector-in-slovakia-2017-11-23.pdf


Platina 2

Na dosiahnutie cieľov a zámerov akčného programu NAIADES 2 konzorcium PLATINA 2 zahŕňa aktívnu účasť:

  • Operátori a správcovia vodných ciest
  • Zástupcovia odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy a prevádzkovatelia vozového parku
  • Podporné a rozvojové organizácie
  • Vzdelávacie a školiace inštitúcie pre vnútrozemskú plavbu
  • Skúsení konzultanti a výskumné ústavy

http://naiades.info