EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Informačný bod

             

Informácie o dunajskej vodnej ceste


Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je špecializovaná organizácia vykonávajúca hydrologickú a meteorologickú službu na národnej aj medzinárodnej úrovni. Činnosť SHMÚ sa riadi najmä zákonom 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Slovenský hydrometeorologický ústav zriadilo 1. januára 1969 Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. SHMÚ pokračoval v meteorologickej a hydrologickej službe, ktoré pôsobili na území Slovenska približne od polovice 19. storočia. V súčasnosti je SHMÚ organizáciou v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. Spôsob financovania SHMÚ určuje jeho zaradenie medzi príspevkové organizácie.

SHMÚ monitoruje kvantitatívne a kvalitatívne parametre stavu ovzdušia a vôd na území Slovenskej republiky, zhromažďuje, overuje, hodnotí, archivuje a interpretuje údaje a informácie o stave a režime ovzdušia a vôd, popisuje deje v atmosfére a hydrosfére, tvorí a vydáva meteorologické a hydrologické predpovede, výstrahy a informácie.
Údaje, informácie a výsledky štúdií poskytuje užívateľom a verejnosti.

Všetky vodné cesty: http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=ran_sprav

Dunaj: http://www.shmu.sk/sk/?page=111


SlovRIS

Riečne informačné služby (RIS) sú harmonizované informačné služby na podporu riadenia premávky a dopravy v rámci vnútrozemskej plavby, vrátane prepojení s ostatnými druhmi dopravy. RIS sa nezameriavajú na vnútorné obchodné činnosti medzi jednou alebo viacerými zúčastnenými obchodnými spoločnosťami, avšak sú otvorené prepojeniu s obchodnými aktivitami.

http://www.slovris.sk

Prístavy a terminály:

http://www.slovris.sk/udaje-pre-plavbu/pristavy-a-terminaly/


Plavebné komory VD Gabčíkovo

  • Informácie o aktuálnej situácii na plavebných komorách VD Gabčíkovo na r.km 8,25 kanálu vodného diela Gabčíkovo:

http://www.slovris.sk/udaje-pre-plavbu/plavebne-komory/

  • Informácie o projekte Modernizácie plavebných komôr vodného diela Gabčíkovo:

www.gabcikovolocks.eu

  • Stránka Splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros:

http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/index.php?page=plavebna-draha-a-plavba


Svet Dopravy

Online časopis aj o vodnej doprave:

http://www.svetdopravy.sk/category/vnutrozemska-vodna-doprava/

Článok o slovenských prístavoch a prekladiskách:

http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/


Dunajské prístavy


Informácie o viac ako 60 dunajských prístavoch.

www.danube-logistics.info/danube-ports


Verejné prístavy, a.s.

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. má v predmete podnikania:

• zabezpečenie prípravy a realizácie výstavby verejných prístavov na území SR, spolu so spracovaním dlhodobých a krátkodobých koncepcií ich rozvoja,

• zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv, ako aj evidencie objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavoch,

• prenajímanie pozemkov v územných obvodoch verejných prístavov a ďalších činností, ktoré bezprostredne súvisia s nakladaním majetku v územných obvodoch verejných prístavov,

• vyberanie úhrad za používanie verejných prístavov,

• vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy, vrátane manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.

http://www.vpas.sk


Dopravné a špedičné spoločnosti


Informácie o prepravných a špedičných spoločnostiach
www.danube-logistics.info/the-blue-pages


Slovenská plavba a prístavy a.s.

Slovenská plavba a prístavy a.s. je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.
http://www.spap.sk


Dunaj-sped s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti je medzinárodné zasielateľstvo (špedícia).

Spoločnosť sa špecializuje na oblasť riečnej nákladnej dopravy.

– Zabezpečuje prepravy sypkých, kusových ako aj nadrozmerných tovarov.
– Takisto zabezpečuje aj výkony súvisiace s lodnou dopravou, t.j. zabezpečovanie prekládky tovarov z lodí do nákladných áut, železničných vagónov, a naopak, z áut a vagónov do lodí.
– Oblasťou pôsobenia činnosti sú rieky Dunaj, Mohan, Rýn, Maas a Labe a prístavy na týchto riekach. Na týchto riekach sa nachádzajú aj námorné prístavy Rotterdam, Amsterdam, Antwerpy, Hamburg, Brémy, Constanta, Izmail, Reni, Braila, Galati, cez ktoré je možné spojenie do ďalších častí sveta námornou dopravou.
http://www.dunaj-sped.sk/sk/


Informácie o národnom a medzinárodnom financovaní


Schémy financovania v Európe (dunajský región)
https://eibip.eu/funding


Informácie o možných trhoch pre logistiku Dunaja


Analýza sektora automobilovej výroby
http://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-automotive-sector-in-slovakia-2017-11-23.pdf


Platina 2

Na dosiahnutie cieľov a zámerov akčného programu NAIADES 2 konzorcium PLATINA 2 zahŕňa aktívnu účasť:

  • Operátori a správcovia vodných ciest
  • Zástupcovia odvetvia vnútrozemskej vodnej dopravy a prevádzkovatelia vozového parku
  • Podporné a rozvojové organizácie
  • Vzdelávacie a školiace inštitúcie pre vnútrozemskú plavbu
  • Skúsení konzultanti a výskumné ústavy

http://naiades.info


Podpora dopravy na Dunaji


SARIO

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.
http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia


Manuál plavby po Dunaji (v nemeckom, anglickom alebo maďarskom jazyku)

Manuál plavby na Dunaji zachytáva plavbu po Dunaji so všetkými jej úspechmi, vývojom a službami a zároveň identifikuje potenciál a možnosti dunajskej plavby, ktoré ešte len čakajú na využitie a podporu.
Príručka je určená pre praktikantov vo vnútrozemskej vodnej doprave a pre záujemcov o navigáciu. Nakoľko slúži aj ako učebnica pre odbornú prípravu v tomto sektore, Manuál na Dunajskej navigácii významne prispieva k šíreniu poznatkov a inšpiráciou pre budúcich zákazníkov k využívaniu ekologického spôsobu prepravy po vodných cestách.
http://www.viadonau.org/en/newsroom/publications/manual-on-danube-navigation


Dunajská komisia

Dunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia 11-ich členských štátov, ktorá bola založená v roku 1949 na základe Dohovoru o režime plavby na Dunaji . Hlavnými cieľmi činnosti Dunajskej je zlepšenie plavbyschopnosti po Dunaji, predovšetkým pre nákladné lode, ochrana životného prostredia a boj proti znečisťovaniu ovzdušia, utužovanie hospodárskeho rozvoja, turizmu a kultúry v regiónoch, zlepšenie systému ochrany pred povodňami.
http://www.danubecommission.org/dc/en/


Slovenský plavebný kongres

Slovenský plavebný kongres (SPK) je dobrovoľným záujmovým združením, ktorého poslaním je propagácia, rozvoj a uplatnenie odborných a vedeckých poznatkov v príprave, výstavbe a prevádzke vodných ciest, plavebných objektov a prístavov, a vodnej dopravy ako takej, v záujme hospodárskeho a kultúrneho rozvoja štátu. SPK združuje radu odborníkov z oblasti vodných ciest a plavby.
http://www.plavebnykongres.sk/jweb/index.php/odkazy


PIANC

PIANC je fórum, na ktorom sa odborníci z celého sveta stretávajú s cieľom poskytovať odborné poradenstvo o nákladovo efektívnych, spoľahlivých a udržateľných infraštruktúrach na uľahčenie rastu vodnej dopravy. Spoločnosť PIANC bola založená v roku 1885 a aj naďalej je vedúcim partnerom pre vládny a súkromný sektor pri navrhovaní, vývoji a údržbe prístavov, vodných ciest a pobrežných oblastí.
http://pianc.org/

Informácie o projekte Danube Skills nájdete na našej stránke:

Projekt Danube SKILLS


Mailový kontakt: plavba@arvd.gov.sk