EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Delimitácia rozpočtovej organizácie Agentúry rozvoja vodnej dopravy

V súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 284/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a […]


Ukončenie prípravných prác

Vodohospodárska výstavba ukončila na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo väčšinu prípravných prác potrebných pred začiatkom veľkej inovácie a modernizácie plavebných komôr   Vodné dielo Gabčíkovo, 18.09.2018   VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), zrealizovala pred začiatkom stavebných prác na projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ prípravnú fázu. V záujme zvýšenia bezpečnosti plavby odstránila najväčšie […]


2. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 05. Marca 2018 sa v Bratislave, hotel Radisson Blu, konalo 2. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Stretnutie nadväzovalo na 1. pracovné stretnutie uskutočnené dňa 12.07.2017. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za zavádzanie a kontrolu administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave za účelom identifikovania administratívnych […]


Úvodné stretnutie k projektu „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“

V pondelok 11.12.2017 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu DaReM. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli SOREA Regia, v Kráľovskom údolí v Bratislave. Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva Životného Prostredia, Ministerstva Dopravy a Výstavby, Vodohospodárskej výstavby š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Agentúry rozvoja vodnej dopravy, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Verejných prístavov, Dunajskej komisie, Via Donau, Dopravného úradu, Bratislavského […]


Ďalší projekt na Dunaji podporila Európska komisia

Sedimenty zo zdrže Hrušov a jej okolia pomôže odstraňovať nový projekt „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj“, ktorý bude spolufinancovaný z európskych peňazí. Prispeje k zabezpečeniu bezproblémovej medzinárodnej plavby po Dunaji. Dnes sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu.   Cieľom projektu je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, ktorá bola zanesená sedimentmi v dôsledku mimoriadnych povodňových udalostí. […]


Novinky ohľadom veľkého projektu “Inovácie a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo” sa hostia dozvedeli na Koordinačnom stretnutí v Bratislave

Nové informácie ohľadom prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ (ďalej aj „Inovácia a modernizácia PLK VDG“), prezentácia aktuálneho stavu aktivít či plnenie akčného komunikačného plánu – aj tieto témy rezonovali počas Koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v rámci odbornej konferencie k 25. výročiu Vodného diela Gabčíkovo dňa 24. 10. 2017 v […]


ARVD sa zúčastnila 29. Plavebných dní

Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa v dňoch 19.-21.9.2017 zúčastnila 29. Plavebných dní, ktoré sa konali v Patinciach pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenský plavebný kongres […]


1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 12. Júla 2017 sa v Bratislave, hotel Falkensteiner, konalo 1. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Zúčastnilo sa ho široké spektrum účastníkov – užívatelia vodných ciest, zástupcovia národných orgánov verejnej správy ako aj zástupca z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za […]


Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo

       Modernizácia a inovácia plavebných komôr VD Gabčíkovo je spolufinancovaná Európskou Úniou – programom Spájame Európu.  Dunaj nie je len nosnou tepnou multimodálneho TEN-T koridoru Rýn – Dunaj. Ako vodná cesta medzinárodného významu E80 musí spĺňať záväzné plavebné parametre potrebné pre celoročné využitie vodnej dopravy v súlade s Európskym dohovorom o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného […]


Projekt DANTE – Zlepšenie administratívnych procedúr a procesov v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji

Projekt DANTE sa zameriava na identifikáciu a odstránenie administratívnych bariér v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) na Dunaji a jeho splavných prítokoch ako na spoločnú iniciatívu súkromného sektora a národných verejných orgánov zodpovedných za tieto bariéry. Projektoví partneri vypracujú súbor osvedčených postupov, a tiež pokyny pre efektívnu administratívu aktivít v oblasti VVD v súvislosti s […]


Ďalšie projekty...