EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Projekt Mrena

Screen Shot 2015-10-16 at 09.18.21Screen Shot 2015-10-08 at 11.12.28

Projekt MreNa

Názov projektu:

Štúdia uskutočniteľnosti „Rekreačná plavba po rieke Morava“ (r.km 0,00 – r.km 69,30)

Skrátený názov:

MreNa (Morava River – Recreational Navigation)

Prioritná os:

1. Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť

1.2 Kultúrna spolupráca, spolupráca v cestovnom ruchu

Vedúci partner:

Agentúra rozvoja vodnej dopravy, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava

Partner projektu:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten

Začiatok projektu:

04/2012

Ukončenie projektu:

06/2015

 Východiská projektu:

 • nejasné, resp. neexistujúce pravidlá a rámcové podmienky pre rekreačnú plavbu na rieke Morava,
 • vysoký potenciál územia pre využitie na rekreačnú plavbu,
 • možnosť unikátnej spolupráce 2 krajín v oblasti rozvoja plavebného turizmu a kontrolovaného spoznávania prírodného bohatstva,
 • tok tvorí prirodzenú štátnu hranicu 3 krajín a existuje prepojenie na podobné aktivity (štúdie JMK, TSK, Ramsarská platforma),
 • nejasné dopady rekreačnej plavby na chránené územia a rôzne legislatívne rámcové podmienky v oboch krajinách.

Ciele projektu:

Analýza východiskovej situácie a podľa možnosti návrh riešenia rozvoja cestovného ruchu (CR) akceptovateľného zo všetkých relevantných hľadísk.

Globálny cieľ:

Využiť potenciál rieky Morava a priľahlého územia pre rozvoj cezhraničného CR.

Špecifický cieľ 1:

Vybudovať silné verejné cezhraničné partnerstvo, zamerané na rozvoj turizmu a prípadne rekreačnej plavby v spoločnom regióne.

Špecifický cieľ 2:

Identifikovať environmentálne a ekonomicky prijateľné možnosti zvýšenia turistickej atraktivity cezhraničného regiónu prostredníctvom možného rozvoja rekreačnej plavby na rieke Morava.

Aktivity projektu:

1. Publicita a informovanosť

2. Riadenie projektu a koordinácia rozvoja cezhraničného partnerstva

3. Technická analýza

 1. Digitálny model koryta rieky Moravy na rakúsko-slovenskom úseku
 2. Stanovenie plavebných prietokov – minimálny a maximálny
 3. Modely prúdenia, simulácia hladinového režimu pri min. plavebnom prietoku pri súčasnom stave koryta
 4. Mapa hĺbok, posúdenie súčasného stavu vodnej cesty z hľadiska parametrov plavebnej dráhy
 5. Spracovanie katalógu lodí; stanovenie parametrov plavebnej dráhy pre stanovené typové plavidlo
 6. Návrh úprav vodnej cesty pre stanovené typové plavidlo, overenie účinnosti úprav na modeloch prúdenia
 7. Digitálna plavebná mapa
 8. Technický a kapacitný návrh objektov vodnej cesty
 9. Analýza prúdenia vody

4. Ekologická analýza – na cezhraničnej úrovni bude vypracovaná ekologická analýza vplyvu prevádzky rekreačnej plavby na vodnom toku Moravy na životné prostredie, najmä v súvislosti s existenciou chránených území na oboch stranách štátnej hranice.

5. Legislatívna analýza

6. Vypracovanie záverečnej správy k štúdii uskutočniteľnosti rekreačnej plavby po rieke Morava(Brožúra).

 

Financovanie projektu:

Projektové financovanie Zdroje EFRR spolufinancovania Verejné zdroje Spolu
Vedúci partner 178 037,60 € 31 418,40 € 209 456,00 €
Partner projektu 92 454,84 € 16 315,56 € 108 770,40 €
Celkový rozpočet projektu 318 226,40 €

 

Projekt podporili:

 • Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR, Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy,
 • Ministerstvo životného prostredia SR, štátny tajomník RNDr. B. Cimmerman,
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd,
 • Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami,
 • Slovenský plavebný kongres,
 • Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou,
 • Spolek pro podporu Pomoraví (SPPP),
 • Spolok pre podporu Pomoravia,
 • Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.